سقف پرینتی

سقف پرینتی

به کارگیری سقف چادری به دلیل استفاده چهار فصل از آن در سال های اخیر رو به افزایش بوده است برای فصول سرد و گرم از سال پوشش سقف پارچه ای محیط مناسبی جهت استفاده کنندگان از سازه چادری فراهم می نماید .

مقاله

مقاله

سازه های پارچه ای نوعی جدیدی از سازه به شمار می آیند که در آنها با استفاده از پوسته های پارچه ای و صنعتی کاملا سبک ، سقفهایی با دهانه های بزرگ و به صرفه ایجاد می شود و بسته به موقتی یا دائمی بودن آنها ،به سازه های مختلفی تقسیم می گردند که خود این دسته ها نیز به به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند.